แผนยุทธศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

 1. แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561-2564
 2. แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565-2570 (มีนาคม 2565)
 3. แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565-2570 (มีนาคม 2566)

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์

 1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
 2. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 4. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
 7. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
 4. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566
 5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

1. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567