โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์  

 


ปรัชญา 


            สนับสนุนวิชาชีพ สุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดีถ้วนหน้า

            หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้นเพื่อสนองปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ใน การผลิตบุคลากรสนับสนุนทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานทันตกรรม  และทันตสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

 


หลักการและเหตุผล


            ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีส่วนสำคัญมากในการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่มี
การผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ในแต่ละปีไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับนโยบายของรัฐให้มีการผลิตทันตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทันตแพทย์ขาดแคลนในชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และ เพื่อรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นของทันตแพทย์ในอนาคต ประกอบกับทันตแพทยสภาออกระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พศ. 2551 เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานของการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จะช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่วยพัฒนาการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


วัตถุประสงค์


            เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ร่วมงานและสังคม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ตามปรัชญาของหลักสูตร  โดยที่ผู้ช่วยทันตแพทย์จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. สามารถช่วยเหลือ ขณะทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ดูแลอุปกรณ์ ทางทันตกรรมและยูนิตทำฟันให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดตามหลัก Aseptic technique
  3. ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ วัสดุทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดตรงกับงานที่ทันตแพทย์ใช้
  4. สามารถกำจัดของเสียและของที่ไม่ต้องการใช้ได้ถูกต้องตามหลัก Aseptic Technique
  5. สามารถให้คำแนะนำด้านทันตสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
  6. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม
  7. สามารถทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. การทำงานของผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทันตแพทย์ จะปฏิบัติงานโดยเอกเทศไม่ได้