ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์และนักพัฒนาชุมชนผู้เปลี่ยมด้วยความสามารถรวมถึงการประสานงานในชุมชน ภาควิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15829