วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)

     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการและวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ทาง (
http://ejournals.swu.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางให้ทันตแพทย์และผู้สนใจได้เข้าถึง
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำใช้ประโยชน์หรือนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวก
     ทั้งนี้วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2548 และ เมื่อปี 2555 ได้เข้าฐานข้อมูล TCI
ในรอบการประเมิน รอบ 2 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 มีกำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
   
 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (thai-journal citation index center : tci) ดังต่อไปนี้
ประวัติการอยู่ในฐานข้อมูล TCI ของ SWU Dent J.

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร

1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

 ♦  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับออนไลน์ 

 ♦  รายชื่อกองบรรณาธิการ (Editorial Board)

 ♦  Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)

 ♦ รูปแบบการเขียนบทความ

 ♦ เอกสารนำส่ง manuscript

 ♦ Publication Ethics SWU Dent J 

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

  • วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J) ได้รับการประเมินคุณภาพ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ ACI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    ส่งผลให้ เล่มฉบับ ที่ 1 ปีที่ 14 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปได้อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 และ ACI 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564)
 
 
ช่องทางการติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15140                                            
อีเมล์ : swudentj@yahoo.com 
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ : http://dent.swu.ac.th 
วิทยาสารระบบออนไลน์ : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj
Correspondences
Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot  University.
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
Tel. +662-649 -5000 # 15140                            
E-mail  : swudentj@yahoo.com 
Web site : http://dent.swu.ac.th         
eJournals : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj