วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ACI (Asean citation index)

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร

1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

 ♦  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับออนไลน์ 

 ♦  รายชื่อกองบรรณาธิการ (Editorial Board)

 ♦  Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)

 ♦ รูปแบบการเขียนบทความ