คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

โอษฐวิทยา

อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
DR. PAKAPORN PHISUTWONGPHAISARN


หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
HEAD OF DEPARTMENTผศ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Asst. Prof. DR. DUANGPORN SRISUPARBH


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย
DR. PENPRAPA WATTANASUKCHAI


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์
DR. PITCHAYA CHAIYARAKSA


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร
ASSOC.PROF.DR. NIRADA DHANESUAN


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.อรพินธ์ อัจฉรานุกูล
ASSOC.PROF.DR. ORAPIN AJCHARANUKUL


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
DR. PAKAPORN PHISUTWONGPHAISARN


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ฟ้าใส ภู่เกียรติ
DR. FASAI PUKIAT


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
ASSIST.PROF.DR. PARAMAPORN CHIEWPATTANAKUL KAEWMANEE


อาจารย์ประจำ

พัชร์ณัฏฐ์ ศรีพอ
PATCHANUT SRIPHOR


นักวิทยาศาสตร์

ศิริพงศ์ ตั้งประเสริฐกิจ
SIRIPONG TANGPRASERTKIT


นักวิทยาศาสตร์

จรรยวรรธน์ ชัยชนะ
JANYAWAT CHAICHANA


นักจัดการงานทั่วไป

ภาราดร เชิดขุนทด
PHARADON CHOEDKHUNTHOD


พนักงานบริการ