คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน


 

อ.ทพญ.เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา


หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน

อ.ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ


อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก


อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา วรชาติ ร.น.


อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ


อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์


อาจารย์ประจำ

อ.ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.วิชิดา ฉวีวรรณากร


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.สรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี


อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพญ.กุลธิดา ปรคนธรรพ์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ธงชัย จิตมิตรสัมพันธ์


อาจารย์ประจำ

นุจรีย์ ขจรกลิ่นมาลา


นักจัดการงานทั่วไป

จันทร์ลา ฤทธิ์กระจาย


พนักงานบริการ