คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกันอ.ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน


อ.ทพญ.เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา

อาจารย์ประจำ


อ.ทพญ.วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ

อาจารย์ประจำ


ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ

อาจารย์ประจำ


ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม

อาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

อาจารย์ประจำ


อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์

อาจารย์ประจำ


อ.ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ์

อาจารย์ประจำ


อ.ทพญ.วิชิดา ฉวีวรรณากร

อาจารย์ประจำ


ดร.ทพญ.สรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี

อาจารย์ประจำ


ผศ.ดร.ทพญ.กุลธิดา ปรคนธรรพ์

อาจารย์ประจำ


อ.ทพ.ธงชัย จิตมิตรสัมพันธ์

อาจารย์ประจำ


อ.ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ

อาจารย์ประจำ


อ.ดร.ทพญ.กชกร เล็กวิจิตรธาดา

อาจารย์ประจำ


นุจรีย์ ขจรกลิ่นมาลา

นักจัดการงานทั่วไป


จันทร์ลา ฤทธิ์กระจาย

พนักงานบริการ