คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ทันตกรรมทั่วไป


รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ เอกวรพจน์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.อรศรี กำจรฤทธิ์


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.สุธีรา เตชะธนะวัฒน์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ณัฐวดี เองสมบุญ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.จิรดา ดุษฎีมีลาภ


อาจารย์ประจำ

 

ทพญ.ณัฏฐริญา วงษ์เอี่ยม


อาจารย์ประจำ

 

 

 

 

อาจารย์เบญญาดา ธีระอรรถเวช


อาจารย์ประจำ

 

 

 

 

 

อรพินธ์ สุขโพลง


นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

กัญญณัช สุขแก้ว


พนักงานบริการ