คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาคทันตกรรมทั่วไป

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์


หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

อ.ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์


อาจารย์ประจำ

ม.ล. พิณแข รัชนี


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ เอกวรพจน์


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.อรศรี กำจรฤทธิ์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.สุธีรา เตชะธนะวัฒน์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.รังสิต เมฆารักษ์ภิญโญ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ณัฐวดี เองสมบุญ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ศศิวิมล อภิวัฒน์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.จิรดา ดุษฎีมีลาภ


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พิชชาพร หรือรัตนวงศ์


อาจารย์ประจำ

อรพินธ์ สุขโพลง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กัญญณัช สุขแก้ว


พนักงานทั่วไป