ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ได้รับการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  มศว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยภาควิชาฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนนิสิตทันตแพทย์ ในรายวิชาที่รับผิดชอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา

 

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15112

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  •  

รายนามหัวหน้าภาควิชา

  • พ.ศ. 2551 – 2552 อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  • พ.ศ. 2546 – 2551 อาจารย์ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย ปิยะชน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  • พ.ศ. 2537 – 2541 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชา