คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์


ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ดร.ทพญ.มะลิ พลานุเวช

อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.จามรี เสมา

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา เอี่ยมจิรกุล

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี

อาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพญ.กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ

อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล

อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.อภิรัตน์ ฤทธิ์ฐิติ

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์

อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพญ.พริมา บูรณสิน

อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ชาญศักดิ์ สุขะจินตนากาญจน์

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพ.ณัฐพล กิตติคุณเดชา

อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ขวัญชนก รัตนคุปต์

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทพ.ธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์

อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.กตัญญู หลิมไชยกุล

อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ปพิชญา อินทจักร

อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ฐิฌา ตู้วัฒนะวาณิช

อาจารย์ประจำ

กิ่งแก้ว บุญผ่อง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร