เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย

          หน่วยวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการวิจัย ประสานงานและให้บริการทางการวิจัยต่างๆ
โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

                สนับสนุนการทำวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้พัฒนา และผลิตผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ


พันธกิจ

         1.บริหารจัดการ ประสานงาน อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมกระตุ้นบรรยากาศและเพิ่มพูนความรู้ในการวิจัย ของบุคลากรในหน่วยงาน
          2. จัดหาแหล่งทุน และจัดสรรทุนทำวิจัย ตลอดจนติดตามการดำเนินการของนักวิจัยให้ทำวิจัยได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. จัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์วิจัย และทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ตามความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และทำการสำรวจ
               ข้อมูลทรัพยากรที่สนับสนุนการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัยตามความเหมาะสม
          4. พัฒนากระบวนการด้านงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย
          5. ส่งเสริมจริยธรรมในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
          6. ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างมีคุณภาพ
          7. สร้างแรงจูงใจ ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัย


เป้าประสงค์

          1. มีระบบการดำเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะฯ 
          2. มีจำนวนอาจารย์ประจำหรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับทุนทำวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน
เพิ่มขึ้น
          3. พัฒนาระบบงานวิจัย และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของนักวิจัย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน
          5. มีจำนวนผลงานวิจัย และ/หรือ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          6. จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับหลังปริญญา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับ
              หลักสูตรหลังปริญญาที่ทางคณะเปิดสอน
          7. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของหน่วยวิจัย

         1.มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน
                - สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ
                - สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัยให้แก่นิสิตทันตแพทย์ทุกหลักสูตร ที่มีการทำวิจัย
                - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                - สนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ

          2. พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการดำเนินงาน
                - จัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
                - ประสานงานการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมูลสิทธิบัตรหรืออนุสิทธ์บัตร
                - รวบรวมแหล่งข้อมูลค้นคว้าทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการสืบค้นข้อมูลทางงานวิจัย
                - พัฒนาระบบสารสนเทศทางงานวิจัยให้มีความทันสมัย

          3. มีการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา อันจะนำไปสู่นวัตกรรมในระดับสากล โดยมีแผนการดำเนินงาน
                - สนับสนุนทุนให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
                - จัดเสวนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในลักษณะสหสาขา หรือการพัฒนางาน
                   วิจัยระหว่างหน่วยงาน
               - ประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างคณะฯ และองค์กรภายนอก
               - สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการวิจัย

          4. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
                - โครงการวันวิจัย (Research Day)
                - จัดทำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง


แผนปฏิบัติการงานวิจัย
คำอธิบาย: ในช่วงเวลาหนึ่งปีงบประมาณมีความเคลื่อนไหวใด เปิด-ปิดทุนช่วงไหน หรือกิจกรรมด้านการวิจัยใด สามารถดูได้ที่นี่   

       

บันทึกการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนคณะทันตแพทยศาสตร์
คำอธิบาย: นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยคณะฯ/มหาวิทยาลัย/ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล สามารถดูความคืบหน้าและระยะเวลาของการปิดทุน-ขยายทุนได้ ที่นี่ติดต่อเรา

งานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 11 เลขที่ 114 อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15140  อีเมล์ : dentswuvijai@gmail.com