ประวัติความเป็นมา


     สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2537 พร้อมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีภาระกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานดังนี้

  1. งานบริหารและธุรการ
  2. งานบริการการศึกษา
  3. งานพัสดุ
  4. งานคลัง

 

ข้อมูลการติดต่อ


สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110