ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยผู้เปลี่ยมด้วยความสามารถรวมถึงนักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ภาควิชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

 

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15132

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

-

รายนามหัวหน้าภาควิชา

-