ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยผู้เปลี่ยมด้วยความสามารถรวมถึงนักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ภาควิชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

 

ผลงานวิชาการ

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

-

รายนามหัวหน้าภาควิชา


 

อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล

ปี พ.ศ. 2554 - 2561

 


 

อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ

ปี พ.ศ. 2561 - 2564


 

รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์

ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15132