สำนักงานคณบดี

ศุธัญญดา คูหาวิชานันท์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ ( 12 อัตรา )

ศุธัญญดา คูหาวิชานันท์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

สุนันท์ เค้าหัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉัตร แสงงามสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศิริพร ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กนกพร สุขยานันท์

นักวิทยาศาสตร์

สมัชชา ช่วยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภัคธร กลับแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิภาวี เจนจิตติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขรรค์ชัย หงีเจริญ

พนักงานทั่วไป

สมศรี วิริยะอัตตสมบัติ

พนักงานทั่วไป

สิทธิพร จิตต์รักษ์

พนักงานขับรถยนต์

บรรพต เพ็ชรโต

พนักงานทั่วไป

งานคลัง ( 4 อัตรา )

ณัฏฐ์ชุดา เศรษฐาพฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงิน บัญชี แผน และงบประมาณ

เทวี วิชัยดิษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศิริพร พูลสุขสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตะวัน มีชูมิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัสดุ และซ่อมบำรุง ( 5 อัตรา )

สุวณัฐ นูมหันต์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ และซ่อมบำรุง

อ้อยทิพย์ ลำดับพงศ์

นักวิชาการพัสดุ

อิทธิพล ขจรกลิ่นมาลา

นักวิชาการพัสดุ

ทนงศักดิ์ คล่องคำนวณการ

ช่างเทคนิค

นายณรงค์ ขวัญอ่อน

ช่างเทคนิค

งานบริการการศึกษา ( 6 อัตรา )

นิสา กรีหิรัญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

ฐิตินันท์ รองรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โยธิน ศรีษะบาล

นักวิชาการศึกษา

อุดม พวงเพชร

นักวิชาการศึกษา

ปรมินทร์ วิภาตะวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อริยะ เดชะศิริ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา