ประวัติความเป็นมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว


         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

ปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


         มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากร ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จากจุดก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทย ศาสตรบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยนิสิตรุ่นแรกของคณะ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นจำนวน 18 รุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา ในสาขาต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

          ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่อตนเอง และยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี ปัจจุบันมีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 21 รุ่น การดำเนินการเรียนการสอน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นนอกจากจะเน้นหนักในด้านเนื้อหาวิชาการแล้ว ทางคณะยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้นิสิตจบเป็นบัณฑิต ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังให้บริการวิชาการโดยมีการให้การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นประจำ เช่น งานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรมผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา และการเข้าร่วมในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราขทาน โดย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันตแพทยสมาคม องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมและ เป็นการพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและการบริการวิชาการสู่สังคมต่อไป

 

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน


         สถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม

 

พันธกิจ


  1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม
  2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม
  4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

 

รายนามผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดี

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีส่วนงานภายในดังนี้