ประวัติความเป็นมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว


          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 เป็นลำดับที่ 3 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นลำดับที่ 6 ของคณะทันตแพทยศาตร์ในประเทศไทย และเริ่มสอนหลักสูตรแรกคือทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2538 และได้พัฒนาการเปิดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนในดำเนินงานผลิตทันตบุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งงานด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

ปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


         มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากร ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จากจุดก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยนิสิตรุ่นแรกของคณะ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา ในสาขาต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่อตนเอง และยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี ปัจจุบันมีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 23 รุ่น การดำเนินการเรียนการสอน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นนอกจากจะเน้นหนักในด้านเนื้อหาวิชาการแล้ว ทางคณะยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้นิสิตจบเป็นบัณฑิต ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังให้บริการวิชาการโดยมีการให้การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นประจำ เช่น งานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรมผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา และการเข้าร่วมในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราขทาน โดย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันตแพทยสมาคม องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมและ เป็นการพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและการบริการวิชาการสู่สังคมต่อไป

 

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน


         โรงเรียนทันตแพทย์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมสุขภาวะ
         (Dental school for lifelong learning and well-being society)

 

พันธกิจ


  1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
  3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

 

รายนามผู้บริหาร

ทำเนียบคณบดี

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีส่วนงานภายในดังนี้