คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก


 

ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์


รักษาการหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

 

 

 

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์


อาจารย์ประจำ

 

 

ผศ.ดร.ทพ.นพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ชาติชัย เชยวัฒนา


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.อรุณวรรณ หลำอุบล


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ภัทรายุ แต่บรรพกุล


อาจารย์ประจำ

ดร.ทพญ.พิมพ์พร จิรเวชวงศ์สกุล


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ภูมิวุฒิ อัตถากร


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.สินีภัทร์ ตลึงจิตร


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ


อาจารย์ประจำ

ดร.ทพญ.วรวลัญช์ หิรัญวิชญารัตน์


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ชินโชติ เข็มลา


อาจารย์ประจำ

ดร.ทพ.ชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร


อาจารย์ประจำ

อ.ทพ.ชินวิช ศรียืนยง


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.เลิศลักษณ์ เรืองสินภิญญา


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.วิรณัฐ กิติศรีวรพันธุ์


อาจารย์ประจำ

อุตมาพร บุญทรง


นักวิทยาศาสตร์

สรินพร ผลานุสนธิ์


นักจัดการงานทั่วไป

ดวงเดือน ทองสุทธิ์


พนักงานทั่วไป