ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 พร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญี  กลุ่มวิชาเวชศาสตร์และการตรวจพิเคราะห์โรค กลุ่มวิชารังสีวิทยาและกลุ่มวิชาพยาธิวิทยา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา และประสานงานในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการให้การบริการแก่ผู้ป่วยในลักษณะครบวงจร พร้อมทั้งเป็นหน่วยกลางในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการให้การรักษาทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์อีกด้วย

 

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15063