ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกันเริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ.2538 โดยมีแนวคิดในการผสมผสานงานด้านทันตกรรมป้องกันทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน อันประกอบด้วยงานสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผลิตทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สามารถประมวลความรู้เพื่อนำไปพัฒนา งานด้านทันตกรรมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15161