ส่วนเชื่อมโยงหน่วยงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 

หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)           

ส่วนงานที่กำกับดูแลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบบริหารงานวิจัย URMS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และการดำเนินการต่อผลงานวิจัย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rankings)

ฐานข้อมูล Scopus

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (tsen)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
(สมาชิก อ.บ.ท.ท.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

งานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 11 เลขที่ 114 อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ถนนสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15140  
อีเมล์ : dentswuvijai@gmail.com