เครื่องมือวิจัย คณะทันตแพยศาสตร์ มศว


 

 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope)  

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

 

เครื่องทดสอบสากล

 

เครื่องทดสอบสากล

(Universal Testing Machine)

เครื่องตัดความเร็วต่ำ
(Slow speed cutting machine)

เครื่องตัดความเร็วต่ำ