เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย

 

ประเภท
หัวข้อ
รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด
หมายเหตุ

1. ทุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน

 

1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ2567   mail

รายละเอียดการจัดส่งผลงานวิจัยผลผลิตที่ต้องการ และระยะเวลาการทำวิจัย  
(ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พันธกิจมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย)

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน และทำสัญญารับทุนวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์  (ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป)

1.2.1 DentSWU-research-v67-81266-แบบข้อเสนอโครงการทันตแพทยศาสตร์ มศว

1.2.2 SDG-SciVal Top 50 keyphrases

1.2.3 แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของหน่วยงาน (เงินรายได้คณะฯ, รพ.ทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2567 

1.2.4 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย67-DentSWU

 ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 3 งวด

1.2.5 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะฯ (dentRm1)

1.2.6 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย ฉบับแก้ไขหลังจากได้รับการพิจารณาแล้ว เพื่อทำสัญญารับทุน (dentRm2-ทำสัญญา)

1.2.7 แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อทำสัญญาหลังจากได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของหน่วยงาน (เงินรายได้คณะฯ, รพ.ทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2567

1.3 Timeline การดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเมื่อมีกรณีผิดสัญญา    

1.4 แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว

1.5 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570      1.7.1 ฉบับย่อ

2. การดำเนินการหลังจากได้รับทุนวิจัย

2.1 การขอขยายเวลารายงานความก้าวหน้า และการจัดส่งผลงานวิจัย/ผลผลิต เพื่อปิดโครงการของโครงการวิจัยที่ทำสัญญาทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

การดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุน-Dentswu2566

โครงการวิจัยที่ทำสัญญารับทุนตั้งแต่ ปี 2566 เป็นต้นไป ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าโครงการเดี่ยว-Dentswu2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการชุด-Dentswu2566

บทสรุปผลงานวิจัย-เผยแพร่สังคม

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย-Dentswu2566

รูปแบบปกรายงานวิจัย-Dentswu2566

แบบบันทึกการส่งผลงานวิจัย /ผลผลิตการวิจัยเมื่อปิดทุน

*ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป โครงการวิจัยที่ปิดทุนและจัดส่งผงงานวิจัย/ผลผลิตวิจัย ขอให้ส่งไฟล์ผลงานทางแบบบันทึกนี้แทนการ บันทึกข้อมูลลง CD และการส่งอีเมล์

2.3 การดำเนินการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการวิจัย

กรุณาติดต่อโดยตรงที่งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11 
หรืออีเมล์งานวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com

3. ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

3.1 ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

(ทุนคณะฯ)
 

mail ปีงบประมาณ 2567 เปิดรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2567

3.2  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับุทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสาร ดาวน์โหลด

4. อื่น ๆ

4. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

5. website หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)

7. ฐานข้อมูลScopus

อีเมล์งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์   dentswuvijai@gmail.com