เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย

 

 
ประเภท

 

หัวข้อ
รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด
หมายเหตุ

1. ทุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน


1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2565

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย Template Dentswu-R-01

แบบข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าโครงการ

แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (google forms) ปีงบประมาณ 2565 ปิดรับแล้ว

บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะฯ (dentRm1)

สำเนาเอกสารการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย หรือสำเนาใบรับรอง กรณีที่โครงร่างวิจัยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์

1.2.1ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี 

1.2.2ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-01

1.2.3 เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนหลังจากได้รับการพิจารณาทุน

1.2.3.1แบบข้อเสนอโครงการวิจัย Template Dentswu-R-01

1.2.3.2แผนประมาณการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับในโครงการวิจัย

1.2.3.3ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS)

Timeline การดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเมื่อมีกรณีผิดสัญญา    

แนวทางการดำเนินการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวแบบต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว

เอกสารภาคผนวก และกรอบยุทธศาสตร์ต่างๆ

2. การดำเนินการหลังจากได้รับทุนวิจัย

2.1 การขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

แบบรายงานความก้าวหน้า

2.2 การส่งรายงานวิจัยและปิดโครงการ

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

* ตั้งแต่ปี65 เป็นต้นไป นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ผลงานมายังอีเมล์งานวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com
แทนการแนบ cd ท้ายเล่มรายงานวิจัย

บทสรุปผู้บริหาร

แบบรายละเอียดงบประมาณการวิจัย

รูปแบบปกรายงานวิจัย

2.3 การดำเนินการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการวิจัย

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

กรุณาติดต่อโดยตรงที่ งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11

3. ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

3.1 ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ทุนคณะฯ)

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 18)

 

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับทุน-dentRj-pch

 

3.2 ทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ทุนมหาวิทยาลัย)

 

3.3 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS (ทุนมหาวิทยาลัย)

 

3.4 ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ (ทุนมหาวิทยาลัย)

 

3.5 การขอยื่นจดผลงานเพื่อขอการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการยื่นขอทุนที่ได้รับรองแล้ว(ทุนมหาวิทยาลัย)

4. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

5. ประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 

6. เอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

7. ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)

 

8. ฐานข้อมูลScopus

 

อีเมล์งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์   dentswuvijai@gmail.com