เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย
ประเภท
หัวข้อ
รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด
หมายเหตุ

1. ทุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน

1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2565

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย Template Dentswu-R-01

แบบข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าโครงการ

แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (google forms) ปีงบประมาณ 2565 ปิดรับแล้ว

บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะฯ (dentRm1)

สำเนาเอกสารการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย หรือสำเนาใบรับรอง กรณีที่โครงร่างวิจัยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์

1.2.1ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี 

1.2.2ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-01

1.2.3 เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนหลังจากได้รับการพิจารณาทุน

1.2.3.1แบบข้อเสนอโครงการวิจัย Template Dentswu-R-01

1.2.3.2แผนประมาณการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับในโครงการวิจัย

1.2.3.3ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS)

Timeline การดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเมื่อมีกรณีผิดสัญญา    

แนวทางการดำเนินการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวแบบต่อเนื่อง

แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว

เอกสารภาคผนวก และกรอบยุทธศาสตร์ต่างๆ

2. การดำเนินการหลังจากได้รับทุนวิจัย

2.1 การขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update ต.ค. 65

 

แบบรายงานความก้าวหน้า

 

2.2 การส่งรายงานวิจัยและปิดโครงการ

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update ต.ค. 65

* ตั้งแต่ปี65 เป็นต้นไป นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ผลงานมายังอีเมล์งานวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com
แทนการแนบ cd ท้ายเล่มรายงานวิจัย

บทสรุปผู้บริหาร

แบบรายละเอียดงบประมาณการวิจัย

รูปแบบปกรายงานวิจัย

2.3 การดำเนินการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการวิจัย

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน   update ต.ค. 65

กรุณาติดต่อโดยตรงที่ งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11

3. ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

3.1 ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

(ทุนคณะฯ)
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 18)

 

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์   

-ทุนปีงบประมาณ 2566 กรุณารอประกาศฉบับใหม่ จากงานวิจัยคณะฯ -

แบบฟอร์มขอรับทุน-dentRj-pch

 

3.2  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับุทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3.3  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผล การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS

3.4  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  *หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณนี้ไว้

3.5 (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3.6 (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ

4. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

5. ประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย

6. เอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)

8. ฐานข้อมูลScopus

อีเมล์งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์   dentswuvijai@gmail.com