เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย1. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมในการทำวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

2. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ2563  ปีงบประมาณ 2563 ปิดรับแล้ว

2.1  แบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563  ปิดรับแล้ว

2.2  แบบคำขอรับทุน และเอกสารประกอบการขอรับทุน   update 8/1/2563

2.2.1 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ (dentRm1-63)  
2.2.2 
Template Dentswu-R-V.1-2020 
2.2.3
 เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบชี้แจงจริยธรรมในการทำวิจัย และความซ้ำซ้อน
2.2.4 เอกสารแนบหมายเลข5 แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.2.5 ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.2.6 
ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี 
2.2.7 
ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-V.1-2020

เอกสารอื่น ๆ

เอกสารภาคผนวก (สำหรับกรอกลงในแบบ ว1-ด) update 28/10/2562

1-กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       (ฉบับเต็ม)
2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      (ฉบับเต็ม)
3-ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี         (ฉบับเต็ม)
4-ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น           (ฉบับเต็ม)
5-แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.         (ฉบับเต็ม)   แบบสรุปย่อ
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์สถาบันยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

 

2.3  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำสัญญาวิจัย หลังจากได้รับการพิจารณาทุนแล้ว   update 23/3/2563

2.3.1 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ (dentRm1-63)  
2.3.2 
Template Dentswu-R-V.1-2020 
2.3.3
 เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบชี้แจงจริยธรรมในการทำวิจัย และความซ้ำซ้อน
2.3.4 เอกสารแนบหมายเลข5 แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.3.5 ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.3.6 แผนประมาณการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับในโครงการวิจัย
2.3.7 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS)
         ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี 
         
ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-V.1-2020

 

3. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า   update 23/3/2563

3.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update 23/3/2563

3.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

แบบรายงานความก้าวหน้า_ด 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแบบรายงานการใช้เงินแล้ว เมื่อ 4/2/2563
 

4. แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  update 23/3/2563

4.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update 23/3/2563

4.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. แบบรายละเอียดงบประมาณการวิจัย
3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแบบรายงานการใช้เงินแล้ว เมื่อ 4/2/2563


5. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

5.1. ประกาศและเงื่อนไขการสมัครรับทุน
5.2. ขั้นตอนการสมัครรับทุน
5.3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
5.4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.5. Template PowerPoint
5.6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


6.แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย  update 23/09/2563

 6.1. ประกาศและเงื่อนไขของทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ งบประมาณปี 2564(update23/9/63) 
6.2. SWURI-I-24 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
6.3. SWURI-I-25 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)
6.4 ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)
6.5 ฐานข้อมูลScopus

7.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย  update 15/11/2562

7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

7.2 SWURI-I-26 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS (จำนวน 1 ชุด)

7.3 SWURI-I-27 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)
7.4 ฐานข้อมูลScopus

 


แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว