เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย1. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมในการทำวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

2. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 แบบคำขอรับทุน

1. (dentRm1-62) บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ      update 5/11/2561
2. ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ2562    update 9/11/2561

2.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน   update 9/11/2561

1. (dentRT-62) ว1-ด ฉบับปรับปรุง2560
2. (dentRS-62) ว1-ด ปรับปรุง2560 สายปฏิบัติการ
3. เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบชี้แจงจริยธรรมในการทำวิจัย และความซ้ำซ้อน
4. เอกสารแนบหมายเลข5 แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ข้อมูลส่วนบุคคล
6. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี

เอกสารอื่น ๆ

                         แบบ ว1-ช ข้อเสนอโครงการวิจัย แบบโครงการชุดภายใต้แผนการดำเนินการ

                         ร่าง แนวทางการดำเนินการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวแบบต่อเนื่อง


เอกสารภาคผนวก (สำหรับกรอกลงในแบบ ว1-ด) update 2/11/2561

I ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (word)      (ฉบับเต็ม)
II นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (word)      (ฉบับเต็ม)
III ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (word)       (ฉบับเต็ม)
IV กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (word)      (ฉบับเต็ม)
V นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล (word)     (ฉบับเต็ม)
VI นโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (word)     (ฉบับเต็ม)
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์สถาบันยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

3. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า

3.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

1. แบบรายงานการใช้เงิน
2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด 


4.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. แบบรายงานการใช้เงิน
3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 


5. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

5.1. ประกาศและเงื่อนไขการสมัครรับทุน
5.2. ขั้นตอนการสมัครรับทุน
5.3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
5.4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.5. Template PowerPoint
5.6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


6.แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2562 ทุนมหาวิทยาลัย  update 2/11/2561

6.1. ประกาศและเงื่อนไขของทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
6.2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
6.3. RS-FM-16 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาตรวจความครบถ้วน
6.4 ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)