เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย
ประเภท
หัวข้อ
รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด
หมายเหตุ

1. ทุนการทำวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน

 

1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ2566   mail

รายละเอียดแสดงระยะเวลาการทำวิจัย ผลผลิตที่ต้องการและการจ่ายเงินงวดตามสัญญารับทุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พันธกิจมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย)

1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน และทำสัญญารับทุนวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์  (ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป)

1.2.1 DentSWU-research-66119-แบบข้อเสนอโครงการทันตแพทยศาสตร์ มศว

1.2.2 แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของหน่วยงาน (เงินรายได้คณะฯ, รพ.ทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว 

1.2.3 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย66-ทันตะ

 ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 3 งวด

1.2.4 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะฯ (dentRm1)

1.2.5 แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับแก้ไขหลังจากได้รับการพิจารณาแล้ว เพื่อทำสัญญารับทุน (dentRm2-ทำสัญญา)

1.3 Timeline การดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเมื่อมีกรณีผิดสัญญา    

1.4 แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว

1.5 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570      1.7.1 ฉบับย่อ

2. การดำเนินการหลังจากได้รับทุนวิจัย

2.1 การขอขยายเวลา และการส่งรายงานวิจัยและปิดโครงการ สัญญาทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  ใช้เฉพาะสัญญาทุนปี 2565 ลงไป

*ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป นักวิจัยสามารถส่งไฟล์ผลงานมายังอีเมล์งานวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com
แทนการแนบ cd ท้ายเล่มรายงานวิจัย

แบบรายงานความก้าวหน้า   ใช้เฉพาะสัญญาทุนปี 2565 ลงไป

บทสรุปผู้บริหาร   ใช้เฉพาะสัญญาทุนปี 2565 ลงไป

แบบรายละเอียดงบประมาณการวิจัย   ใช้เฉพาะสัญญาทุนปี 2565 ลงไป

รูปแบบปกรายงานวิจัย   ใช้เฉพาะสัญญาทุนปี 2565 ลงไป

2.2 การขอขยายเวลา รายงานความก้าวหน้าและการส่งผลงานวิจัยเพื่อปิดโครงการ ของโครงการวิจัยที่ทำสัญญาทุนวิจัยปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

การดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุน-Dentswu2566

โครงการวิจัยที่ทำสัญญารับทุนตั้งแต่ ปี 2566 เป้นต้นไป ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าโครงการเดี่ยว-Dentswu2566

รายงานความก้าวหน้าโครงการชุด-Dentswu2566

บทสรุปผลงานวิจัย-เผยแพร่สังคม

รายละเอียดงบประมาณการวิจัย-Dentswu2566

รูปแบบปกรายงานวิจัย-Dentswu2566

2.3 การดำเนินการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการวิจัย

กรุณาติดต่อโดยตรงที่งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11  หรืออีเมล์งานวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com

3. ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวกับการวิจัย

3.1 ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

(ทุนคณะฯ)
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 18)

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์   mail

แบบฟอร์มขอรับทุน-dentRj-pch

3.2 ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ mail

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

*แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ DENTSWU-ConF-01

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ของคณะฯ DENTSWU-ConF-02

*ยื่นเอกสาร (hard copy) grnjvขอรับทุนได้ที่งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11 จำนวน 1 ชุด ดดยปฏิบัติตามแนวทางการขอทุนฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดส่งไฟล์ที่ e-mail dentswuvijai@gmail.com

3.3  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับุทุนสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เอกสาร ดาวน์โหลด

3.4  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผล การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS

3.5  (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  *หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณนี้ไว้

3.6 (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3.7 (ทุนมหาวิทยาลัย) ประกาศทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ

4. การดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

5. website หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)

7. ฐานข้อมูลScopus

อีเมล์งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์   dentswuvijai@gmail.com