ทรัพย์สินทางปัญญา


วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และช่องทางในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและการดำเนินการต่อทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารเผยแพร่ คลิก! "ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"

โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เนื่องในวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เว็บไซต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา , สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร , ลิขสิทธิ์

 


ความปลอดภัยทางชีวภาพ


วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และช่องทางการทำวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของชาติ

คลิก! "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม"
เอกสารโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


คลิก! "เอกสารเพื่อการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ"

New!yes  "ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"

New!yes  "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ในประเทศไทย"