ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี
M.L. DR. Pinkae Rajani

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ
Asst. Prof. Kwanchanok Youcharoen

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Planning and Quality Assurance

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
Asst. Prof. Dr. Paramaporn Chiewpattanakul Kaewmanee

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Development Research Affairs and International Relations

อ.ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
DR. Vibul Paisankobrip

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant Dean for Student Development and Engagement

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Assoc. Prof. Dr.Bhornsawan Thanathornwong

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of General Dentistry

อ.ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Dr. Phatanaphongse Chatiketu

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics and Preventive Dentistry

ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics

ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
Asst. Prof. Dr. Marnisa Sricholpech

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the Department of Oral Surgery and Oral Medicine

อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Dr. Duangporn Srisuparbh

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology

วรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda

รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
Deputy Director (General and community services)

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Deputy Director (Support services)

อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Dr.Rungtiwa Srisuwantha

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษา
Assistant Director

ทพญ. สุนทรี แสงเขียวงาม
Soontaree Saengkyongam

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลินิก
Clinical Management Expert