ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15855
nathawut@g.swu.ac.th

 

 

    ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี
M.L. DR. Pinkae Rajani

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs
Tel:02-6495000 ext.15140
pinkae@g.swu.ac.th
 
    ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
chinalai@g.swu.ac.th

 

 

   
    ผศ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Asst. Prof. DR. Duangporn Srisuparbh

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Dean for Planning and Quality Assurance
Tel:02-6495000 ext.15170
duangpos@g.swu.ac.th
 
    ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
DR. Vibul Paisankobrit

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Student Development and Engagement and International Relations
Tel:02-6495000 ext.15170
vibul@g.swu.ac.th

 

 

   
    ผศ.ดร.ทพ.ชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร
Dr. Chatchanphan Udompatanakorn

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Dean for Development Research Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
chatchaphan@g.swu.ac.th
 
    รศ.ดร.ทพญ.ภัทรายุ แต่บรรพกุล
Assoc. Prof. Dr. Patrayu Taebunpakul

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
pathraya@swu.ac.th

 

 

   
    รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital
Tel:02-6495000 ext.11217
pavinee.didron@gmail.com
   

 

 

   

 

 

   
    รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Assoc. Prof. Dr.Bhornsawan Thanathornwong

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of General Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15859
ppeetakul@hotmail.com
 
    ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Dr. Phatanaphongse Chatiketu

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics and Preventive Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15161
chatiketu@hotmail.com

 

 

   
    ผศ.ทพ.สุวิทย์  วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics
Tel:02-6495000 ext.15112
Suwim46@hotmail.com
 
    อ.ทพ.ชาติชัย  เชยวัฒนา
Dr. Chartchai  Cheoiwattana

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Acting Chairman of the Department of Oral Surgery and Oral Medicine
Tel:02-6495000 ext.15063
chartchai@swu.ac.th

 

 

   
    อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
DR. Pakaporn Phisutwongphaisarn

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology
Tel:02-6495000 ext.15132
pakaporn@g.swu.ac.th
   

 

 

   

 

 

   
    ศุธัญญดา คูหาวิชานันท์
Suthunyada Khuhawichanun

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Acting Director, Dean office
Tel:02-6495000 ext.15140
prawinun @g.swu.ac.th
   
 

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

Tel: 02-649-5000 ext. 15855
E-Mail: nathawut@g.swu.ac.th

 
 

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: pavinee.didron@gmail.com

   
 

 

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda

รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
Deputy Director (Medical affairs and Community services)

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: pantip@swu.ac.th

 

 

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Deputy Director (Administration and Hospital quality development)

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: vorachon@swu.ac.th

   
 

 

อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Dr. Rungtiwa Srisuwantha

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและสื่อสารองค์กร
Assistant Director (Dental services and Corporate communications)

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: rungtiwap@swu.ac.th

 

 

อ. ทพญ. อรศรี กำจรฤทธิ์
Aurasri Komchornrit

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Assistant Director(Dental service support)

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: ornsri@swu.ac.th

   
 

 

อ. ทพญ. เบญญาดา ธีระอรรถเวช
Benyada Theerautthavate

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคลินิก
Assistant Director (Medical staffs and clinical affairs)

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: jittima@swu.ac.th

 

 

วรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทั่วไป
Office Management Expert

Tel: 02-649-5000 ext. 11220
E-Mail: vannees@g.swu.ac.th