ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15855
nathawut@g.swu.ac.th

 

 

  ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี
M.L. DR. Pinkae Rajani

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs
Tel:02-6495000 ext.15140
pinkae@g.swu.ac.th
 
  ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
chinalai@g.swu.ac.th

 

 

   
  ผศ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Asst. Prof. DR. Duangporn Srisuparbh

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Dean for Planning and Quality Assurance
Tel:02-6495000 ext.15170
duangpos@g.swu.ac.th
 
  ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
DR. Vibul Paisankobrit

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Student Development and Engagement and International Relations
Tel:02-6495000 ext.15170
vibul@g.swu.ac.th

 

 

   
  ดร.ทพ.ชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร
Dr. Chatchanphan Udompatanakorn

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Dean for Development Research Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
chatchaphan@g.swu.ac.th
 
  ผศ.ดร.ทพญ.ภัทรายุ แต่บรรพกุล
Asst. Prof. Dr. Patrayu Taebunpakul

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs
Tel:02-6495000 ext.15170
pathraya@swu.ac.th

 

 

   
  รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital
Tel:02-6495000 ext.11217
pavinee.didron@gmail.com
   

 

 

   

 

 

   
  รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Assoc. Prof. Dr.Bhornsawan Thanathornwong

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of General Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15859
ppeetakul@hotmail.com
 
  ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Dr. Phatanaphongse Chatiketu

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics and Preventive Dentistry
Tel:02-6495000 ext.15161
chatiketu@hotmail.com

 

 

   
  ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics
Tel:02-6495000 ext.15112
Suwim46@hotmail.com
 
  ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
Asst. Prof. Dr. Marnisa Sricholpech

รักษาการหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Acting Chairman of the Department of Oral Surgery and Oral Medicine
Tel:02-6495000 ext.15063
marnisa.sricholpech@gmail.com

 

 

   
  อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
DR. Pakaporn Phisutwongphaisarn

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology
Tel:02-6495000 ext.15132
pakaporn@g.swu.ac.th
   

 

 

   

 

 

   
  ศุธัญญดา คูหาวิชานันท์
Suthunyada Khuhawichanun

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Acting Director, Dean office
Tel:02-6495000 ext.15140
prawinun @g.swu.ac.th
   
 

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

 

 

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

 

 

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
Deputy Director (Medical affairs and Community services)

 

 

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Deputy Director (Administration and Hospital quality development)

 

 

อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Dr.Rungtiwa Srisuwantha

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและสื่อสารองค์กร
Assistant Director (Dental services and Corporate communications)

 

 

อ. ทพญ. อรศรี กำจรฤทธิ์
Aurasri Komchornrit

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Assistant Director(Dental service support)

 

 

อ. ทพญ. เบญญาดา ธีระอรรถเวช
Benyada Theerautthavate

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคลินิก
Assistant Director (Medical staffs and clinical affairs)

 

วรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทั่วไป
Office Management Expert

Tel:02-6495000 ext.15237
vannees@g.swu.ac.th