ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15855
nathawut@g.swu.ac.th

ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี
M.L. DR. Pinkae Rajani

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs

Tel:02-6495000 ext.15140
pinkae@g.swu.ac.th

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs

Tel:02-6495000 ext.15170
chinalai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Asst. Prof. DR. Duangporn Srisuparbh

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Planning and Quality Assurance

Tel:02-6495000 ext.15170
duangpos@g.swu.ac.th

ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
DR. Vibul Paisankobrit

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Student Development and Engagement and International Relations

Tel:02-6495000 ext.15170
vibul@g.swu.ac.th

ดร.ทพ.ชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร
Dr. Chatchanphan Udompatanakorn

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Assistant Dean for Development Research Affairs

Tel:02-6495000 ext.15170
chatchaphan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทพญ.ภัทรายุ แต่บรรพกุล
Asst. Prof. Dr. Patrayu Taebunpakul

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs

Tel:02-6495000 ext.15170
pathraya@swu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

Tel:02-6495000 ext.11217
pavinee.didron@gmail.com

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Assoc. Prof. Dr.Bhornsawan Thanathornwong

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of General Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15859
ppeetakul@hotmail.com

ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Dr. Phatanaphongse Chatiketu

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics and Preventive Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15161
chatiketu@hotmail.com

ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics

Tel:02-6495000 ext.15112
Suwim46@hotmail.com

ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
Asst. Prof. Dr. Marnisa Sricholpech

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the Department of Oral Surgery and Oral Medicine

Tel:02-6495000 ext.15063
marnisa.sricholpech@gmail.com


อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
DR. Pakaporn Phisutwongphaisarn

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology

Tel:02-6495000 ext.15132
pakaporn@g.swu.ac.thวรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office

Tel:02-6495000 ext.15237
vannees@g.swu.ac.th


ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha


คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry


รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital


อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda


รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
Deputy Director (Medical affairs and Community services)


อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Deputy Director (Administration and Hospital quality development)


อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Dr.Rungtiwa Srisuwantha


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและสื่อสารองค์กร
Assistant Director (Dental services and Corporate communications)


อ. ทพญ. อรศรี กำจรฤทธิ์
Aurasri Komchornrit


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Assistant Director(Dental service support)


อ. ทพญ. เบญญาดา ธีระอรรถเวช
Benyada Theerautthavate


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคลินิก
Assistant Director (Medical staffs and clinical affairs)ทพญ. สุนทรี แสงเขียวงาม
Soontaree Saengkyongam


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลินิก
Clinical Management Expertวรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทั่วไป
Office Management Expert

Tel:02-6495000 ext.15237
vannees@g.swu.ac.th