ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15855
nathawut@g.swu.ac.th

ทพญ. ม.ล. พิณแข รัชนี
M.L. DR. Pinkae Rajani

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice Dean for Adminitrative Affairs

Tel:02-6495000 ext.15140
pinkae@g.swu.ac.th

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
Asst. Prof. Chinalai Piyachon

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Vice Dean for Academic Affairs

Tel:02-6495000 ext.15170
chinalai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ
Asst. Prof. DR. Duangporn Srisuparbh

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
Vice Dean for Planning and Quality Assurance

Tel:02-6495000 ext.15170
duangpos@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
Asst. Prof. Dr. Paramaporn Chiewpattanakul Kaewmanee

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Vice Dean for Development Research Affairs and International Relations

Tel:02-6495000 ext.15140
paramaporn@g.swu.ac.th

ผศ.ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ
Asst. Prof. Dr. Chuencheewit Thongsiri

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic Affairs

Tel:02-6495000 ext.15170
chuencheewit@swu.ac.th

อ.ดร.ทพ.วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์
DR. Vibul Paisankobrip

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
Assistant Dean for Student Development and Engagement

Tel:02-6495000 ext.15170
vibul@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

Tel:02-6495000 ext.11217
pavinee.didron@gmail.com

รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Assoc. Prof. Dr.Bhornsawan Thanathornwong

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
Chairman of the Department of General Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15859
ppeetakul@hotmail.com

อ.ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Dr. Phatanaphongse Chatiketu

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
Chairman of the Department of Pedodontics and Preventive Dentistry

Tel:02-6495000 ext.15161
chatiketu@hotmail.com

ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์
Asst. Prof. Suwit Wimonchit

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
Chairman of the Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics

Tel:02-6495000 ext.15112
Suwim46@hotmail.com

ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชลเพ็ชร์
Asst. Prof. Dr. Marnisa Sricholpech

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
Chairman of the Department of Oral Surgery and Oral Medicine

Tel:02-6495000 ext.15063
marnisa.sricholpech@gmail.com

รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์
Assoc. Prof. Nuntana Aroonrerk

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
Chairman of the Department of Stomatology

Tel:02-6495000 ext.15132
nuntana@g.swu.ac.th

วรรณี สุขละมูล
Vannee Suklamoon

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director, Dean office

Tel:02-6495000 ext.15237
vannees@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Asst. Prof. Dr. Nathawut Kaewsutha

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Dentistry

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
Assoc. Prof. Dr. Pavinee Padipatvuthikul Didron

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
Hospital Director, SWU Dental Hospital

อ.ทพญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
Pantip Sanvarinda

รองผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
Deputy Director (General and community services)

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์
Vorachon Yuktarnonda

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา
Deputy Director (Support services)

อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
Dr.Rungtiwa Srisuwantha

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการรักษา
Assistant Director

ทพญ. สุนทรี แสงเขียวงาม
Soontaree Saengkyongam

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลินิก
Clinical Management Expert