ประกาศ การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการปรับโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

โดยกำหนดให้งานวิจัยที่ทำในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมระดับสถาบัน (ตามความในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.4 (6) 
มีผลนับตั้งแต่การประกาศ ก.พ.อ. คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ โครงการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ต้องขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ให้ดำเนินการยื่นขอคำรับรองพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซด์

► website หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

e-mail: swuec@g.swu.ac.th


                แนวทางปฏิบัติการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                สาระสำคัญ: ด้านคุณสมบัติของผู้ทำการวิจัย และคณะผู้ร่วมวิจัยรวมทั้งนิสิตทุกระดับการศึกษาจะต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการทำวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และหากเป็นงานวิจัยทางคลินิกต้องผ่านการอบรม (GCP) และต้องแนบหลักฐานการอบรมประกอบการขอรับรองทุกครั้ง และหากไม่ผ่านการอบรมทางคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


หลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออนไลน์ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาลัย รับรองหลักสูตรได้ที่ หน้า ► website​​​​​​​ หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ