ประกาศ การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการปรับโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

โดยกำหนดให้งานวิจัยที่ทำในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมระดับสถาบัน (ตามความในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.4 (6) 
มีผลนับตั้งแต่การประกาศ ก.พ.อ. คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ โครงการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ต้องขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ให้ดำเนินการยื่นขอคำรับรองพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซด์

►  คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

e-mail: swuec@g.swu.ac.th


                แนวทางปฏิบัติการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                สาระสำคัญ: ด้านคุณสมบัติของผู้ทำการวิจัย และคณะผู้ร่วมวิจัยรวมทั้งนิสิตทุกระดับการศึกษาจะต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการทำวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และหากเป็นงานวิจัยทางคลินิกต้องผ่านการอบรม (GCP) และต้องแนบหลักฐานการอบรมประกอบการขอรับรองทุกครั้ง และหากไม่ผ่านการอบรมทางคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


หลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออนไลน์ 

สำหรับนักวิจัยที่ทำวิจัยเกี่ยวพันกับมนุษย์

► หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*หมายเหตุ: กรรมการ EC มศว รับรอง เนื้อหาในหลักสูตร นักวิจัยสามารถนำใบ Certifcate ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว เป็นเอกสารแนบในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้
 

► หลักสูตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*หมายเหตุ: Website ไม่เสถียร อยู่ระหว่างการปรับปรุงหน้าเวป บางช่วงเวลาอาจไม่สามารถเข้าถึงได้, กรรมการ EC มศว รับรอง เนื้อหาในหลักสูตร นักวิจัยสามารถนำใบ Certifcate ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว เป็นเอกสารแนบในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้
 

► หลักสูตรอบรมของ สวทช. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*หมายเหตุ: กรรมการ EC ของมหาวิทยาลัย ไม่รับรอง เนื้อหาในหลักสูตร ไม่สามารถใช้ Certifcate ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว เป็นเอกสารแนบในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้  
** แต่ Website นี้ มีหลักสูตรที่เป็นความรู้ที่ดีทางการวิจัยหลายหลักสูตร นักวิจัยสามารถเข้าถึงเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้
 

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

สำหรับนักวิจัยที่ทำวิจัยที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ทางคลินิก

► หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หมายเหตุ: กรรมการ EC มศว รับรอง เนื้อหาในหลักสูตร นักวิจัยสามารถนำใบ Certifcate ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว เป็นเอกสารแนบในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้