ประกาศ การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการปรับโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดยกำหนดให้งานวิจัยที่ทำในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมระดับสถาบัน (ตามความในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.4 (6))
มีผลนับตั้งแต่การประกาศ ก.พ.อ. คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ โครงการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีความจำเป็นต้องขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ในระหว่างนี้
ให้ดำเนินการยื่นขอคำรับรองพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยไปก่อน
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics) มศว 
เมื่อแนวทางและโครงสร้างในส่วนที่คณะทันตแพทยศาสตร์สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จ จักประกาศให้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ