การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2558
รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2559
รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2560
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2561
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (EdPEx)
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (EdPEx)
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (EdPEx)
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 (EdPEx)

แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564