การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2558
รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2559
รายงานประเมินเอง ปีการศึกษา 2560
รายงานประเมินเอง (EdPEx) ปีการศึกษา 2561
รายงานประเมินเอง (EdPEx) ปีการศึกษา 2562
รายงานประเมินเอง (EdPEx) ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (EdPEx)
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (EdPEx)
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (EdPEx)

แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563