Wednesday, November 3, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (133)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Tuesday, October 5, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (211)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Thursday, July 1, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (249)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2564 แผนงาน: ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลผลิต โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ งบเงินอุดหนุน

Wednesday, June 30, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (241)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Friday, January 29, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (382)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
123