เปิดรับสมัครบทความเพื่อลงตีพิมพ์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/1 ธันวาคม 2565/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
4.0

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครบทความเพื่อลงตีพิมพ์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.)

โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปี จากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดในการตีพิมพ์

บทความที่ส่งเข้ามาในช่วงนี้จะได้ตีพิมพ์ในวารสารปี 67 เล่ม 1 (ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15140

อีเมล : swudentj@yahoo.com

Print

Number of views (81)/Comments (0)