Friday, January 29, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (214)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด !

Tuesday, November 24, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (230)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ สกสว. จะเปิดรับคำของบประมาณผ่านกองทุน ววน. นั้น มีประกาศ กสว. ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียด คลิก

Tuesday, October 20, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (271)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Friday, October 16, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (150)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Friday, September 25, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (273)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
123