เกณฑ์สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรตามระดับตำแหน่ง/สายอาชีพ

1) เกณฑ์สมรรถนะผู้บริหาร

- รองคณบดี
- ผู้ช่วยคณบดี
- หัวหน้าภาควิชา
- ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
- หัวหน้างาน

2) เกณฑ์สมรรถนะสายวิชาการ
3) เกณฑ์สมรรถนะสายปฏิบัติการ
3.1. กลุ่มประเภททั่วไป (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

- ตำแหน่ง พนักงานบริการ
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

3.2. กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
- ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
- ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

3.3. กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

- Download Power Point

- Download (หัวข้อเรื่อง “การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน )

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มประเภททั่วไป

2.1. กลุ่มประเภททั่วไป (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

- ตำแหน่ง พนักงานบริการ
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

2.2. กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
- ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
- ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2.2. กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หลักเกณฑ์และการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการข้อบังคับปี 2565