29 มีนาคม 2565/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (267)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

แหล่งที่มาของทุน 2.1 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัย (5% เงินรายได้คณะฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (5% เงินรายได้โรงพยาบาลฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.3 งบประมาณเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการรอการรับรู้

17 มกราคม 2565/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (290)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
3 พฤศจิกายน 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (591)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
5 ตุลาคม 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (540)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1 กรกฎาคม 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (491)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
12