Friday, January 29, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (81)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (output-เน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร))

Thursday, January 21, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (132)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Monday, January 4, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (196)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเดียว)

Tuesday, December 1, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (322)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด !

Tuesday, November 24, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (140)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
123