ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง ผลของการเตรียมพื้นผิวของหลักยึดรากเทียม ความหนาของเซรามิกกลุ่มมอนอลิธิคเซอร์โคเนียชนิดโปร่งแสงและสีของซีเมนต์ต่อสีของชิ้นงานบูรณะ

Author: Ariya Dechasiri/22 เมษายน 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (62)/Comments (0)

Documents to download