ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความทนทานของแรงยึดเฉือนระหว่างเซอโคเนียกับไทเทเนียมที่ปรับปรุงพื้นผิวต่างกัน

Author: Ariya Dechasiri/9 เมษายน 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (57)/Comments (0)