ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง อิทธิพลของไบโอเซรามิกซีลเลอร์ต่อค่าความแข็งแรงพันธะผลักออก ของเรซินซีเมนต์ที่ยึดเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับผนังคลองรากฟัน

Author: Ariya Dechasiri/20 กุมภาพันธ์ 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (65)/Comments (0)

Documents to download