ประกาศเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายละเอียดและเอกสารการสมัครดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/8 สิงหาคม 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
5.0

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครทุนการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์   จากงบประมาณเงินรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ จำนวน  ๒๐  ทุนๆ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การรับทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.  นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑
๑) เป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
๒) ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือสถานที่เคยศึกษา โดยจะต้องมีเอกสารรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญาตรี
๒.  นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ – ๖
๑) เป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
๒) ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัย และไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีเอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญาตรี


ทั้งนี้ นิสิตสามารถสมัครรับทุนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

Print

Number of views (571)/Comments (0)

Documents to download