ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ)

Author: Ariya Dechasiri/12 ตุลาคม 2564/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

การสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์
นางสาววิทิตา อัครเอกจิตต์ สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ)
เรื่อง ความสามารถในการปิดสีของเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกตแคด/แคมบนพื้นหลังเรซินสีเหมือนฟันที่ต่างกัน (MASKING ABILITY OF CAD/CAM LITHIUM DISILICATE CERAMIC ON VARIOUS TOOTH-COLORED RESIN SUBSTRATES)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.ทพ. วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธ์
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สอบแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแปรม Zoom
https://kpmg.zoom.us/j/4634724709?pwd=YXN5Ulh0dVN5TmpLa0J1WWprcUc3QT09

Print

Number of views (588)/Comments (0)