ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี เนื่องในวันวันทันตสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี เนื่องในวันวันทันตสาธารณสุข

Author: Ariya Dechasiri/16 ตุลาคม 2562/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
4.5


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี  (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน)

ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๒

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ใหญ่ ๕๐๐ ราย เด็ก ๑๐๐ ราย
เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. (จนกว่าบัตรคิวจะหมด)
เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์และให้บริการรักษา ตั้งแต่ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องมีผู้ปกครองมา)
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

Print

Number of views (925)/Comments (0)