Mode:  
 
 
 


รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ

| เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3 |

เรื่องน่ารู้จากงานบริการวิชาการสู่สังคม

             กับ โรคเบาหวาน

 

มคอ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี

 

แบบขอรับค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน

ของบุคลากรสายวิชาการ  แบบที่1 , แบบที่2

ประกาศรับสมัครงาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
DENT SWU RUN 2016 - Tuesday, July 05, 2016

สำหรับชาว มศว ลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่คณะทันตแพทยศาตร์ มศว อาคาร 17 ชั้น 1 วันจันทร์ที่ 11 - 13 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. "วิ่งแล้วยังได้บุญ" วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม นี้ ณ สวนลุมพินี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สบทบทุนการรักษาทางทันตกรรม เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว


 
คลินิกบัณฑิตศึกษาเปิดรับผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาทางทันตกรรมดังนี้ - Friday, July 01, 2016

 


 
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
 
คู่มือต่างๆ
 


    จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรติดต่อ คลิกที่นี่!!!

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University