วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL JOURNAL)

 

     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เป็นวิทยาสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการและวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ทาง (
http://ejournals.swu.ac.th) เพื่อเป็นช่องทางให้ทันตแพทย์และผู้สนใจได้เข้าถึง
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำใช้ประโยชน์หรือนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวก
     ทั้งนี้วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Dent J.) เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2548 และ เมื่อปี 2555 ได้เข้าฐานข้อมูล TCI
ในรอบการประเมิน รอบ 2 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 มีกำหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
   
 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (thai-journal citation index center : tci) ดังต่อไปนี้
เล่ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556  ถึง  เล่ม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 2
เล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  ถึง  เล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 จัดอยู่ในฐษนข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 1
เล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ถึง  เล่ม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI

และ เล่ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563  ถึง ปัจจุบัน จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

 

วัตถุประสงค์ของวิทยาสาร

1.  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความรู้ใหม่ โดยเน้นทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และบุคคลอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการออกวิทยาสาร ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน        ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

 ♦  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับออนไลน์ 

 ♦  รายชื่อกองบรรณาธิการ (Editorial Board)

 ♦  Author Guidelines Srinakharinwirot University Dental Journal (SWU Dent J)

 ♦ รูปแบบการเขียนบทความ

 ♦ เอกสารนำส่ง manuscript

 
 
 
ช่องทางการติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15140                                            
อีเมล์ : swudentj@yahoo.com 
เว็ปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ : http://dent.swu.ac.th 
วิทยาสารระบบออนไลน์ : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj
Correspondences
Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot  University.
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
Tel. +662-649 -5000 # 15140                            
E-mail  : swudentj@yahoo.com 
Web site : http://dent.swu.ac.th         
eJournals : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj