หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวันทันตสาธารณสุข

Author: Anirut S/21 ตุลาคม 2565/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการวันทันตสาธารณสุข" เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และถ่ายภาพรังสี แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 451 ราย
Print

Number of views (93)/Comments (0)