ประกาศทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

กรุณาทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการยื่นขอรับทุนโดยละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานวิจัยคณะ โทร. 15140

Author: Kanokporn Sukyanan/22 มีนาคม 2566/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่สากลและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยระดับสากล
ฝ่ายวิจัยคณะฯ จึงขอประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ และประกาศเปิดรับเอกสารเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในการนี้คณาจารย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถสมัครยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยของหน้าเวปไซด์คณะฯ  
ทั้งนี้ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารให้ครบตามประกาศและทำความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนนี้โดยละเอียด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายวิจัยคณะฯ โทร 15140

 

Print

Number of views (121)/Comments (0)