ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

แหล่งที่มาของทุน 2.1 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัย (5% เงินรายได้คณะฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (5% เงินรายได้โรงพยาบาลฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.3 งบประมาณเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการรอการรับรู้

Author: Kanokporn Sukyanan/17 มกราคม 2565/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ มีกำลังใจในการผลิตผลงานวิจัยและมีทุนเพิ่มเติมสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ฝ่ายวิจัยคณะฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

รอบ 1 ในระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พิจารณา เดือนมกราคม
รอบ 2 ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พิจารณา เดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ทุนค่าตีพิมพ์นี้เป็นคนละส่วน กับทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเปิดอยู่ ดังนั้นผลงานที่ยื่นขอทุนค่าตีพิมพ์ของคณะฯ เมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วยังคงสามารถนำ reprint ไปยื่นขอทุนสนับสนุนของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ตามปกติ  

คณาจารย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถสมัครยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่งานวิจัยคณะฯ ชั้น 11 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์

 smileyคลิก! งานวิจัยคณะฯ-หน้าดาวน์โหลดเอกสารวิจัยคณะ

เอกสาร: บันทึกแจ้งและประกาศเปิดรับทุน  

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารให้ครบตามประกาศและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายวิจัยคณะฯ โทร 15140  

Print

Number of views (244)/Comments (0)

Documents to download