สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (output-เน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร))

Author: Kanokporn Sukyanan/Thursday, January 21, 2021/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

 

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย
ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด (SWURI-R-09 หรือ 08 กรณีโครงการชุด) คลิกที่นี่

2. สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ โดยเข้าไปสมัครได้ที่นี่

3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 

5. โครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือโครงการวิจัย เพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (SWURI-E-04-MF-28) ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัย ในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับทุนได้ 

เอกสารประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

หมายเหตุ: รายละเอียดต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยจักแจ้งให้ทราบต่อไปผ่านช่องทางนี้

 

...

Print

Number of views (132)/Comments (0)