ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2564

Author: Kanokporn Sukyanan/Monday, January 4, 2021/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

                   ตามที่ฝ่ายวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยครบตามจำนวนทุนที่ประกาศเปิดรับในปีงบประมาณนี้แล้ว  รายละเอียดผู้ได้รับทุนดังนี้ 


                   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

Print

Number of views (91)/Comments (0)