หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ณ วัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี

Author: Anirut Sawakarporn/Monday, November 25, 2019/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
2.0
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกให้บริการทางทันตกรรม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี นั้น มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น รวม 524 ราย
Print

Number of views (333)/Comments (0)