หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Author: Anirut Sawakarporn/Tuesday, April 2, 2019/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
5.0

         ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. *กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย และ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องมีผู้ปกครองพามาด้วยค่ะ*

Print

Number of views (634)/Comments (0)