เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย


1. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมในการทำวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

2. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

♦ ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
- รอบที่ 1 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- รอบที่ 2 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

        2.1  แบบคำขอรับทุน และเอกสารประกอบการขอรับทุน  update 02/11/2564

2.1.1 Template Dentswu-R-01
2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1.3 แบบบันทึกการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจับงบเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2565  (google forms)
*จำเป็น
2.1.4 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ (dentRm1) 

เอกสารแนบเพิ่มเติม และตัวอย่างการเขียน
2.1.7 สำเนาเอกสารการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัย หรือสำเนาใบรับรอง กรณีที่โครงร่างวิจัยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์

2.1.8 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี 
2.1.9 ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-
01

หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจัดส่ง เป็นไฟล์มายังอีเมล์ฝ่ายวิจัยคณะฯ dentswuvijai@gmail.com

เอกสารอื่น ๆ 

เอกสารภาคผนวก  update 28/10/2562
1-กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       (ฉบับเต็ม)
2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      (ฉบับเต็ม)
3-ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี         (ฉบับเต็ม)
4-ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น           (ฉบับเต็ม)
5-แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.         (ฉบับเต็ม)   แบบสรุปย่อ
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์สถาบันยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

 

2.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำสัญญาวิจัย หลังจากได้รับการพิจารณาทุนแล้ว   update ../../2564

2.2.1 Template Dentswu-R-01-65
   
2.2.2 แผนประมาณการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับในโครงการวิจัย*

2.2.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (URMS)

อีเมล์งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์   dentswuvijai@gmail.com

 

3. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า   update 23/3/2563

3.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update 23/3/2563

3.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

แบบรายงานความก้าวหน้า_ด 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแบบรายงานการใช้เงินแล้ว เมื่อ 4/2/2563
 

4. แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  update 23/3/2563

4.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน  update 23/3/2563

4.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. แบบรายละเอียดงบประมาณการวิจัย
3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแบบรายงานการใช้เงินแล้ว เมื่อ 4/2/2563


5. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

5.1. ประกาศและเงื่อนไขการสมัครรับทุน
5.2. ขั้นตอนการสมัครรับทุน
5.3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
5.4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.5. Template PowerPoint
5.6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


6.แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564 ทุนมหาวิทยาลัย 

6.1 ประกาศและแบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
6.2 ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)
6.3 ฐานข้อมูลScopus

7.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย  update 15/11/2562

7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

7.2 SWURI-I-26 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS (จำนวน 1 ชุด)

7.3 SWURI-I-27 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)
7.4 ฐานข้อมูลScopus

8.ทุนสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบบประมาณเงินรายได้คณะฯ)  update 29/6/2564

หมายเหตุ: ทุนค่าตีพิมพ์นี้เป็นคนละส่วนกับทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเปิดอยู่ (ข้อ 6 และ 7) ผลงานที่ยื่นขอทุนค่าตีพิมพ์ของคณะฯ ไปแล้วเมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังคงสามารถนำ reprint ไปยื่นขอทุนสนับสนุนของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ตามปกติ

8.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
8.2 แบบฟอร์ม-dentRj-1-64

8.3 ฐานข้อมูลScopus
8.4
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
 


แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว