คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

โอษฐวิทยา


อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ


หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา

อ.ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์


อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ทพญ.อรพินธ์ อัจฉรานุกูล


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล


อาจารย์ประจำ

อ.ทพญ.ฟ้าใส ภู่เกียรติ


อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี


อาจารย์ประจำ

อ.ดร.สิริรัตน์ บุญดิเรก


อาจารย์ประจำ

พัชร์ณัฏฐ์ ศรีพอ


นักวิทยาศาสตร์

ศิริพงศ์ ตั้งประเสริฐกิจ


นักวิทยาศาสตร์

จรรยวรรธน์ ชัยชนะ


นักจัดการงานทั่วไป

วรรณี ผลสมหวัง


พนักงานบริการ