ผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์


 

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

บทความตีพิมพ์ปี 2018       บทความตีพิมพ์ปี 2017        บทความตีพิมพ์ปี 2016        บทความตีพิมพ์ปี 2015        
บทความตีพิมพ์ปี 2014       บทความตีพิมพ์ปี 2013        บทความตีพิมพ์ปี 2012        บทความตีพิมพ์ปี 2011        
บทความตีพิมพ์ปี 2010       บทความตีพิมพ์ปี 2009        บทความตีพิมพ์ปี 2008

 


โครงการวิจัย

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561       โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559       โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557       โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2556

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2555       โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2554

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2553       โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552

 


ผลงานวิจัยนิสิต ระดับหลังปริญญา


ผลงานวิจัยนิสิต ระดับปริญญาตรี


กิจกรรมสนับสนุน และสร้างเสริมบรรยากาศ การวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์

นักวิจัยยอดเยี่ยม และนักวิจัยดีเด่นด้านต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในงาน วันวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 

 

1. รางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม ผู้มีความเป็นเลิศในทุกด้านของการวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่  รศ.ดร.ทพญ. พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

 

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้แก่ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์

 

3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านทุนวิจัย และการสร้างภาคีเครือข่าย
ได้แก่ 1. รศ.ดร.ทพญ.อรพินธ์ อัจฉรานุกูล 2. ผศ.ดร.ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล

 

4. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ทพญ. ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 2. ผศ.ดร.ทพญ. ณปภา เอี่ยมจิรกุล

 

5. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ดีเด่น 
ได้แก่ อ.ทพญ. รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา