เอกสารและแบบฟอร์มงานวิจัย1. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมในการทำวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

2. แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 แบบคำขอรับทุน

1. (dentRm1-63) บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยคณะ      yes update 25/10/2562
2. ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ2563   yes update 1/10/2562

2.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน   update 25/10/2562

1. Template Dentswu-R-V.1-2020
2. เอกสารแนบหมายเลข 3 แบบชี้แจงจริยธรรมในการทำวิจัย และความซ้ำซ้อน
3. เอกสารแนบหมายเลข5 แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ข้อมูลส่วนบุคคล
5. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย 1 ปี
6. ตัวอย่างการใช้ template Dentswu-R-V.1-2020

2.3 แบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 รอบที่ 1 คลิก!yes

เอกสารอื่น ๆ


เอกสารภาคผนวก (สำหรับกรอกลงในแบบ ว1-ด) update 28/10/2562

1-กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       (ฉบับเต็ม)
2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         (ฉบับเต็ม)
3-ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี         (ฉบับเต็ม)
4-ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น           (ฉบับเต็ม)
5-แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.         (ฉบับเต็ม)   แบบสรุปย่อ
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์สถาบันยุทธ์ศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

3. แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา หรือ รายงานความก้าวหน้า

3.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

1. แบบรายงานการใช้เงิน
2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด 


4.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4.1 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. แบบรายงานการใช้เงิน
3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 


5. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

5.1. ประกาศและเงื่อนไขการสมัครรับทุน
5.2. ขั้นตอนการสมัครรับทุน
5.3. RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
5.4. RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
5.5. Template PowerPoint
5.6. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ


6.แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย  update 10/10/2562

6.1. ประกาศและเงื่อนไขของทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ งบประมาณปี 2563  
6.2. SWURI-I-24 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (จำนวน 1 ชุด)
6.3. SWURI-I-25 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)
6.4 ฐานข้อมูลการจัดลำดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rankings)
6.5 ฐานข้อมูลScopus

7.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย  update 15/11/2562

7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

7.2 SWURI-I-26 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS (จำนวน 1 ชุด)

7.3 SWURI-I-27 แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น (จำนวน 1 ชุด)
7.4 ฐานข้อมูลScopus

 


แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัว