ประกาศผลการพิจารณาทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

ประกาศผลการพิจารณาทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

Author: Kanokporn Sukyanan/29 มีนาคม 2565/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

ตามที่ฝ่ายวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน จำนวน ๓๕ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น

ในการพิจารณาครั้งที่ ๑ นี้ ได้พิจารณาให้ทุนจำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการเบิกจ่ายทุนดังกล่าวโดยการโอนเข้าบัญชีนิสิตผู้ขอรับทุน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับทุนได้ ดังนี้ mail  ประกาศทุนการทำวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

Print

Number of views (229)/Comments (0)