ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/22 พฤศจิกายน 2564/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
5.0

การสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์

นางสาวปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ)

เรื่อง ผลของการใช้สารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ
ต่อค่าความแข็งแรงพันธะกดออกของวัสดุก่อแกนฟันชนิดบ่มตัวสองแบบกับเดือยฟันไฟเบอร์

(THE EFFECT OF DUAL-CURED ACTIVATOR WITH UNIVERSAL ADHESIVE
ON PUSH-OUT BOND STRENGTH OF DUAL-CURED CORE BUILD-UP
AND FIBER POST)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.ทพ. วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบแบบระบบออนไลน์

สนใจฟังติดต่อ ปรางทิพย์ prangthip.sjw@g.swu.ac.th

 

การสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์                                                                                                                           

นางสาวณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ)

เรื่อง ผลของสารห้ามเลือดที่ใช้ในการแยกเหงือกที่มีผลต่อการลอกรายละเอียดของวัสดุพิมพ์ปากอีลาสโตเมอร์ 3 ชนิด

EFFECT OF GINGIVAL HEMOSTATIC RETRACTING AGENTS ON SURFACE DETAIL REPRODUCTION OF 3 ELASTOMER IMPRESSION MATERIALS

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. สอบแบบระบบออนไลน์

สนใจฟังติดต่อ ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย nattida.chok@g.swu.ac.th

 

การสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์                                                                                                                          

นางสาวมนต์ชนก จงบุญเจือ สาขาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมบูรณะ)

เรื่อง ผลของสารเคลือบพื้นผิว 3 ชนิดต่อความแข็งผิวจุลภาคและการรั่วซึมระดับจุลภาค ของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

THE EFFECT OF THREE SURFACE COATING AGENTS ON MICROHARDNESS AND MICROLEAKAGE OF GLASS IONOMER CEMENTS

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สอบแบบระบบออนไลน์

สนใจฟังติดต่อ มนต์ชนก  จงบุญเจือ monchanok.jbj@g.swu.ac.th

Print

Number of views (392)/Comments (0)